Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Grupul 1. Calitatea Vieții și Autentificarea Alimentelor – Investigații Analitice Avansate

Coordonator grup: dr. ing. Roxana Elena Ionete

Persoană de contact: dr. fiz. Diana Costinel
e-mail:
diana.costinel@icsi.ro

Laboratorul de izotopi stabili: destinat studiului predilect al proceselor de schimb izotopic în interrelaţiile dintre factorii abiotici şi sistemele vii, cu aplicaţii directe în ştiintele mediului, sănătate şi agricultură/siguranţă şi securitate alimentară.
Activitatea de cercetare în cadrul acestui laborator este orientată spre elaborarea de metode inovative și fiabile care să susțină rezolvarea unor problematici de interes global, precum:

 • investigarea proceselor izotopice şi a fenomenelor hidrologice legate de determinarea originii apelor, influenţa factorilor de mediu asupra izvoarelor sau mecanismelor de alimentare, în scopul unui management eficient al resurselor de apă;
 • implementarea de metode de analiză inovative specifice autentificării unor matrici alimentare complexe (ex. vin, alte băuturi slab alcoolice, distilate, fructe, legume şi produse derivate, miere, uleiuri vegetale, etc.), în scopul (i) amprentării globale sau specifice pe compus, (ii) certificării originii geografice sau de varietate, anului de recoltă (iii) caracterizării profilului compozițional al produselor naturale bazate pe principiile biologic active considerate biomarkeri de calitate, (iv) autentificării declarațiilor pentru produse de înaltă calitate sau produse ecologice;
 • determinarea profilului compoziţional al alimentelor, în scopul certificării acestora şi detectării componentelor atipice în anumite produse;
 • investigarea proceselor de fracţionare izotopică în plante crescute în ecosisteme diferite sau in regim controlat, cu diferite adaosuri.

Principalele echipamente de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Persoană de contact: dr. chim. Irina Geana
e-mail: irina.geana@icsi.ro

Laboratorul de cromatografie de lichide – investigare compuși organici în alimente și probe de mediu: destinat investigării analitice avansate a compuşilor organici din diverse matrici complexe (alimentare şi de mediu), în scopul evaluării unor parametri de calitate şi autenticitate şi valorificării unor produse secundare din industria alimentară pe baza certificării analitice a componentelor lor valoroase.
Expertiza primară a laboratorului este în utilizarea cromatografiei de lichide de înaltă performanţă (HPLC) şi cromatografiei de lichide de presiune ultraînaltă (UHPLC) cuplată cu spectrometria de masă pentru analiza compuşilor organici din diverse matrici (ex. vin, fructe, suc de fructe, miere şi alte produse apicole, plante şi alte produse vegetale, apă, etc.), principalele direcţii de activitate fiind focalizate spre:

 • identificarea și cuantificarea unor principii biologic active (compușii fenolici, acizii organici, aminoacizii, terpenele), zaharuri din matrici complexe (ex. vin, miere, fructe, plante, extracte naturale, produse ecologice, alimente funcționale);
 • evaluarea capacității antioxidante a compușilor bioactivi din surse vegetale și produse alimentare;
 • identificarea și cuantificarea unor contaminanţi (micotoxine – ocratoxina A, patulina; pesticide; 5-hidroximetilfurfural) din diverse matrici alimentare; şi
 • identificarea și cuantificarea hidrocarburilor aromatice policiclice din apă potabilă, apă uzată şi alte probe de mediu.

Principalele echipamente de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Persoană de contact: dr. ing. Diana Stegăruş
e-mail: diana.stegarus@icsi.ro

Laboratorul de cromatografie de gaze – investigare compuși organici/anorganici în alimente și probe de mediu: axată în principal pe tehnica cromatografiei de gaze, pentru evaluarea profilului compoziţional, screening-ul şi cuantificarea contaminanţilor (ex. compuşi organici volatili (COV), benzen şi derivaţii săi, ftalaţi, pesticide, dioxine şi furani) în probe de mediu şi alimente/băuturi, inclusiv determinarea compuşilor de aromă din vinuri şi produse distilate, activitatea laboratorului vizează investigarea componenţilor organici în scopul studierii multiplelor procese din domeniul mediului, agriculturii şi securităţii alimentare.

Principalele echipamente de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Persoană de contact: dr. fiz. Andreea Maria Iordache
e-mail: andreea.iordache@icsi.ro

Laboratorul de izotopi metale: destinat elaborării, validării şi implementării de metode analitice avansate, rapide şi sensibile de determinare a compuşilor metalici în probe de mediu (sol, vegetaţie, apă), alimente (uleiuri, condimente, lapte, fructe, legume, vinuri, carne) şi diverse materiale, în scopul evaluării nivelului de contaminare, al gradului de siguranţă şi/sau conformităţii calităţii produselor. Dezvoltăm metode de investigare bazate pe izotopii stabili ai Li, B si Sr, ca potenţiali trasori de mediu pentru diverse aplicaţii – investigaţii de proces, determinare sursă origine poluare sau origine geografică. Utilizăm pentru detectarea şi cuantificarea metalelor la nivel de urme tehnica spectrometriei de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) care poate furniza un profil al elementelor din probele analizate şi suplimentar spectrofotometria de absorbţie atomică (AAS) pentru analiza secvenţială a micro-, macro-elementelor şi metalelor grele în forme totale din probe lichide și solide (ex. pulbere, granule și fibre).

Principalele echipamente de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Persoană de contact: dr. biol. Radu Tamaian
e-mail: radu.tamaian@icsi.ro

Laboratorul de bioştiinţe: axat în principal către cercetare-dezvoltare pentru domeniul sănătate. Prin natura sa, activitatea laboratorului este de tip colaborativ, anume – folosindu-ne de tehnici computaţionale şi de laborator, precum şi de know-how-ul acumulat în diverse proiecte de cercetare , abordăm tematici legate de:

 • proiectarea raţională de molecule bioactive de mici dimensiuni şi sisteme de livrare cu eliberare controlată pentru agenţi terapeutici şi produse alimentare inovative;
 • efectele nutrigenomice ale compuşilor bioactivi de origine vegetală.

Principalele echipamente/software de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Persoană de contact: dr. fiz. Andreea Maria Iordache
e-mail: andreea.iordache@icsi.ro

Laboratorul de apa grea: specializat în măsurarea concentraţiei de deuteriu în probe de apă grea şi certificarea/recertificarea etaloanelor de apă grea (D2O). Principalele investigaţii se referă la:

 • determinarea titlului izotopic al conţinutului de deuteriu în domeniul de concentraţii 99,000-99,961% masă D2O prin spectrometrie în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR);
 • determinarea titlului izotopic al conţinutului de deuteriu în domeniul de concentraţii 1,000-99,000% masă D2O prin densimetrie vibraţională.

Principalele echipamente de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.

ICSI Analytics

Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus – în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu modul de echilibrare GasBench II

Este utilizat pentru măsurarea de înaltă precizie a raportului izotopic D/H şi 18O/16O din probe de apă provenite din surse diferite (ex. apă din mediu – potabilă, izvor/foraj, de suprafață, precipitații; apă sărăcită în deuteriu; apă extrasă din diverse matrici  organice – plante, legume şi fructe, vin, suc de fructe, etc.). Aplicaţiile pornesc de la studiul abundenţei naturale în ciclul hidrologic, amprentarea precipitaţiilor, până la autentificarea naturii apei extrase din vinuri, sucuri de fructe (adiţie de apă exogenă).

ICSI Analytics

Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus – în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu două analizoare elementale tip EA Flash HT 1112, respectiv EA Flash HT 2000

Este utilizat pentru determinarea rapoartelor izotopice globale: prin combustie, 13C/12C şi 15N/ 14N din probe solide şi lichide, organice şi anorganice (miere; acid acetic; etanol din vin, băuturi alcoolice şi din fermentarea sucurilor, fructelor, legumelor şi produselor viticole – must, must concentrat, must concentrat rectificat); prin piroliză, a raportului izotopic 18O/16O din alcool.

ICSI Analytics

Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus – în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu cromatograf de gaze (GC)

Permite determinarea raportului izotopic specific 13C/12C al unor compuşi organici din probe lichide şi solide.

ICSI Analytics

Spectrometru RMN Ascend 400/Avance III 400 Bruker, plus configuraţie SNIF-RMN

Utilizat pentru evaluarea profilului compoziţional nespecific sau specific pe compuşi sau clase de compuşi, cu identificarea componentelor atipice, în scopul caracterizării şi/sau autentificării unor produse alimentare (ex. vin, fructe şi produse derivate, miere, ulei). Configuraţia sa specifică SNIF (Site-Specific Natural Isotope Fractionation)-RMN permite determinarea distribuţiei intramoleculare a deuteriului în molecula studiată (ex. etanol, acid acetic, benzaldehidă etc.). Parametrii izotopici determinaţi furnizează informaţii privind originea compusului chimic (compus sintetizat sau compus natural), unele din cele mai importante aplicaţii fiind în confirmarea autenticităţii alimentelor (origine botanică, origine geografică, an de recoltă) şi caracterizarea cu ajutorul izotopilor a proceselor metabolice sau de sinteză.

ICSI Analytics

Analizor pentru analiza izotopică a apei Picarro L2130-i

Permite determinarea simultană a rapoartelor izotopice D/H şi 18O/16O din probe de apă (potabilă, subterană, apă din precipitaţii)

ICSI Analytics

Sistem analitic complex pentru prepararea şi caracterizarea preliminară a probelor organice/alimentare

Utilizat pentru prepararea (ex. distilare, liofilizare, extracţie proteină, extracţie acid acetic) şi caracterizarea primară a probelor organice (ex. băuturi, fructe şi legume, miere, plate/frunze), în scopul amprentării izotopice ulterioare.

ICSI Analytics

Cromatograf de lichide de presiune ultraînaltă, UHPLC Dionex UltiMate 3000 cu detecţie DAD, cuplat cu Spectrometru de masă, Q Exactive Focus

Sistemul UHPLC are capacitatea de a separa compușii cu volatilitate foarte scăzută prezenți în diferite matrici, în scopul identificării şi cuantificării componentelor individuale ale amestecului. Suplimentar, datorită sensibilității, selectivității, flexibilității și ușurinței de utilizare, Q Exactive Focus permite screeningul, cuantificarea, identificarea şi confirmarea compuşilor cunoscuţi, dar şi a acelor necunoscuţi din amestecuri complexe. Principalele aplicaţii sunt specifice domeniului siguranţei alimentare, anume identificarea și cuantificarea principiilor biologic active (compușii fenolici, acizii organici, aminoacizii, terpenele), contaminanţilor (micotoxine, pesticide) din diferite matrici alimentare (vin, miere, fructe, plante, produse ecologice, alimente funcționale), cu posibilităţi de extindere cercetarea clinică, toxicologie medico-legală, farmaceutică şi mediu.

ICSI Analytics

Cromatograf de lichide de înalta performanţă, HPLC Surveyor Plus, cu trei tipuri de detectoare (PDA, FL şi ELSD)

Permite separarea compuşilor cu volatilitate foarte scăzută din diferite matrici. Este utilizat pentru identificarea şi cuantificarea principiilor biologic active (compuşii fenolici, acizii organici, aminoacizii, zaharurile, terpenele) şi a contaminanţilor (micotoxine, pesticide) din diferite matrici alimentare (vin, miere, fructe, plante, produse ecologice, alimente funcţionale), inclusiv identificarea şi cuantificarea hidrocarburilor aromatice policiclice din apă şi probe de mediu.

ICSI Analytics

Spectrofotometru de absorţie moleculară UV-VIS, Specord 250 Plus

Destinat măsurării absorbanței probelor lichide, în domeniul spectral 190-1100 nm. Este utilizat pentru determinarea conţinutului de polifenoli totali (metoda Folin Ciocalteau), flavonoizi totali şi activitatea antioxidantă din diferite matrici alimentare: vinuri, fructe, miere, extracte din pante.

ICSI Analytics

Echipament determinare capacitate antioxidantă, PHOTOCHEM

Permite cuantificarea antioxidanților din sisteme hidrosolubile şi liposolubile. Utilizat pentru controlul calităţii proceselor tehnologice, determinarea stabilităţii pe termen lung a produselor, screening-ul noilor substanţe antioxidante în diferite domenii precum industria alimentară, industria chimică, agricultură şi silvicultură, cosmetică, medicină, farmacie.

ICSI Analytics

Potenţiostat – Galvanostat Modular PGSTAT302N, prevăzut cu două module BA şi un modul ECD

Permite investigarea mecanismelor de electrodepoziţie, electro dizolvare, studii de pasivitate şi coroziune, difuzarea ionilor prin membrane, studiul interfeţelor şi biosenzorilor semiconductori, caracterizarea acoperirilor şi fenomenelor de coroziune. Este utilizat la dezvoltarea de senzori şi biosenzori pentru investigarea diferitelor clase de compuşi din matrici alimentare.

ICSI Analytics

Extractor Soxhlet

Pentru extracția cu solvenți a principiilor active din diferite matrici alimentare solide (fructe deshidratate, plante uscate), ca etapă preparativă, înaintea determinărilor analitice propriu-zise. Poate fi utilizat şi pentru extracția cu solvenți a probelor solide (sol, vegetație), în vederea determinării unor contaminanți ai mediului înconjurator.

ICSI Analytics

Gaz cromatograf (Varian 450-GC) cuplat cu Spectrometru de masa (Varian 240-MS)

Pentru screeningul și cuantificarea contaminanților (ex. compuși organici volatili (COV), benzen și derivații săi, cloroform, ftalați) în probe de mediu și alimente / băuturi. De asemenea, este utilizat la evaluarea compușilor aromatici în vinuri și distilate.

ICSI Analytics

Gaz cromatograf cu detector de captură electronică (GC-ECD)

Pentru determinarea de contaminanți din mediul înconjurător și probe de alimente/băuturi. Aplicații specifice: determinare și cuantificare reziduuri de pesticide organoclorurate, bifenili policlorurați și clorbenzen.

ICSI Analytics

Gaz cromatograf cu detector de de ionizare cu flacără (FID)

pentru determinarea de contaminanți din mediul înconjurător și probe de alimente/băuturi. Aplicații specifice: determinare și cuantificare etilenglicol și dietilenglicol din băuturi, metanol și compuși organici volatili din diverse matrici (ex. fructe, băuturi alcoolice și nealcoolice, siropuri, etc), ftalați din probe de apă și băuturi.

ICSI Analytics

Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS

Pentru determinare cantitativă izotopică multielementală pe matrici alimentare, biomedicale și ecologice.

ICSI Analytics

Spectrofotometru de absorbţie atomică – tehnica în flacără, cu cuptor de grafit şi analiză directă probă solidă

Pentru determinarea de micro-, macroelemente și metale grele în forme totale din probe lichide și solide pe matrici alimentare și de mediu.

ICSI Analytics

Sistem preparare probe lichide şi solide prin digestie cu microunde

Preparare probe lichide şi solide prin digestie cu microunde iwave în vederea analizei cantitative multielementale.

ICSI Analytics

Spectrometru de masă tip MALDI-TOF pentru identificare de microorganisme

Pentru identificarea speciilor bacteriene, a fungilor filamentoşi şi drojdiilor pe baza profilului proteic. Fragmentele peptidice sunt aranjate pe baza masei moleculare într-un spectru care permite obţinerea unei amprente proteice individuale – specifică unei anumite specii de microorganism.

ICSI Analytics

Bioreactor

Gamă largă de posibile aplicaţii biotehnologice, inclusiv studii complexe pentru maximizarea capacităţii de biodegradare a substraturilor complexe (ex. subproduse din industria alimentară, ape uzate, nămol, poluanţi de natură organică), cuplate cu producţia de biocombustibili/bioenergie.

ICSI Analytics

PyRx (Python Prescription – Virtual Screening Tool) with Autodock Vina for molecular docking

Software pentru screening-ul virtual al colecţiilor de compuşi (biblioteci virtuale, biblioteci combinatoriale) împotriva potenţialelor ţinte terapeutice. Prin combinarea unei interfeţe grafice cu o colecţie de instrumente pentru andocarea automată, PyRx ajută la pregătirea datelor structurale pentru andocarea moleculară (utilizând Autodock Vina) şi face posibilă analiza, stocarea şi recuperarea facilă a rezultatelor screening-ului virtual.

ICSI Analytics

Spectrometru în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR)

Pentru determinarea titlului izotopic a continuţului de deuteriu în domeniul de concentraţii 99,000-99,961% masă D2O.

ICSI Analytics

Densimetru vibraţional

Pentru determinarea titlului izotopic a conţinutului de deuteriu în domeniul de concentraţii 1,000-99,000% masă D2O