Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Grupul 2. Energia Regenerabilă și Protecția Mediului

Coordonator grup: dr. chim. Elena David

Persoană de contact: dr. chim.Violeta Niculescu
e-mail: violeta.niculescu@icsi.ro

Laboratorul de nanomateriale: destinat studiului materialelor pentru aplicaţii specifice ce vizează îmbunătățirea calității vieții. Activitatea laboratorului se concentrează pe sinteza, caracterizarea și aplicațiile diferitelor nanostructuri, precum nanomaterialele pe bază de silice mezoporoasă, materiale oxidice, materiale carbonice şi compozite. Se urmăreşte obţinerea de noi materiale micro şi mezoporoase cu proprietăţi absorbante personalizate pentru remedierea catalitică a ecosistemelor (oxidarea poluanţilor organici şi tratarea fotocatalitică a apelor uzate) şi dezvoltarea “chimiei verzi” (eficientizarea catalizatorilor clasici prin imobilizarea lor pe materiale mezoporoase); sinteza şi modificarea postsinteză a materialelor mezoporoase utilizate ca vectori pentru administrarea şi eliberarea controlată a agenţilor bioactivi (medicamente şi substanţe cu potenţial terapeutic); și identificarea de noi materiale cu plus valoare, pe baza îmbunătățirii stabilității unor principii active naturale sau sintetice, și fixarea acestora pe diferite suporturi poroase în scopul aplicării lor în domenii precum depoluarea mediului, alimentar, și farmaceutic. In acest sens, sunt vizate cercetări privind dezvoltarea de:

  • materiale selective pentru procese de separare/purificare gaze (N2,Ar, He, Ne, H2, CH4, etc) precum site moleculare carbonice şi cărbuni activaţi, site moleculare zeolitice, alumină, silice, ceramică, sau sticlă, compozite (metal/carbon, metal/zeolit, metal/ceramică, metal/sticlă, etc) şi membrane selective;
  • materiale pentru aplicaţii de mediu, anume catalizatori pentru conversia gazelor cu efect de seră în compuşi inofensivi pentru mediu, catalizatori pentru reciclarea deşeurilor solide, materiale selective pentru reţinerea metalelor grele din aer şi ape poluate şi materiale pentru captarea şi stocarea CO2-lui;
  • materiale pentru aplicaţii energetice, în special pentru recuperarea hidrogenului din gaze reziduale şi pentru stocarea lui, dar şi materiale catalitice pentru conversia biomasei şi rezidiilor în produşi energetici (gazoşi, lichizi, solizi).

Principalele echipamente de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Persoană de contact: chim. Marius Constantinescu
e-mail: marius.constantinescu@icsi.ro

Laboratorul de caracterizare gaze si combustibili: destinat elaborării, validării şi implementării de metode avansate pentru analiza gazelor (pure sau în amestec), monitorizarea imisiilor şi emisiilor, şi caracterizarea fizico-chimică a combustibililor (lichizi, solizi şi gazoşi) în scopul selectării celui mai bun proces de conversie energetică. Expertiza primară a laboratorului este în aplicarea spectrometriei de masă pentru analiza cantitativă a impurităţilor în probe de gaz şi a cromatografiei de gaze în investigarea profilului compoziţional al gazului natural, a amestecurilor de gaze bicomponente sau complexe şi al gazelor pure (ex. H2, He, O2, CO2, Ar, N2, C2H2) utilizate pentru uz industrial/tehnologic, alimentar sau medicinal. Dezvoltăm cercetări în sensul valorificării în scop energetic al unor deşeuri, alături de crearea unei baze de date, cu parametri de calitate, specifică combustibililor (ex. conţinut C-N-H-S/O, putere calorifică, umiditate, cenuşă, substanţe volatile şi nearse, pentru combustibili solizi; compoziţie elementală, nivel de apă, cenuşă şi putere calorifică, pentru combustibili lichizi).

Principalele echipamente de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Persoană de contact: chim. Claudia Şandru
e-mail: claudia.sandru@icsi.ro

Laboratorul de chimie: constituit ca element suport pentru efectuarea de studii de mediu, evaluarea impactului factorilor antropici asupra mediului şi stabilirea de soluţii tehnice pentru remedierea poluării, prin dezvoltarea şi aplicarea de metode analitice complexe specifice caracterizării parametrilor de calitate a apei şi solului. Multitudinea investigaţiilor analitice efectuate aici acoperă o diversitate de activităţi, precum monitorizarea poluării mediului şi identificarea factorilor de risc, evaluarea nivelului de contaminare şi estimarea gradului de siguranţă sau calitate a apelor şi solului, stabilirea compoziţiei chimice a solurilor, aliajelor şi reziduurilor solide.

Principalele echipamente de cercetare din cadrul laboratorului sunt:

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.

ICSI Analytics

Spectrometru în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR)

Spectrometrul permite colectarea spectrelor în intervalele spectrale în infraroșu. Software-ul poate identifica legăturile în materiale. Interferograma este transformată în spectru utilizând ecuația Fourier. Dispozitivul FTIR permite caracterizarea structurală a pudrelor ceramice și oxidice în peleți KBr, pahare, pelicule polimerice care se transpun în infraroșu. Dispozitivul ATR poate înregistra spectrele lichidelor și pulberilor solide. Dispozitivul ATR are un cristal de diamant.

ICSI Analytics

Spectrofotometru de absorţie moleculară UV-VIS, Specord 200 Plus

Oferă soluția potrivită pentru numeroase aplicații. Poate fi utilizat în analiza de rutină sau aplicarea specială în chimie, farmacie, medicină, controlul alimentelor, mediu și multe alte domenii. Spectroscopia UV/Vis este o metodă de spectroscopie de absorbție moleculară cu radiații ultraviolete și vizibile în principal pe probe de lichid măsurate în transmisie sau absorbție. De asemenea, sunt posibile măsurători pe probe solide și gazoase. Astfel, se pot obține informații calitative (cum ar fi puritatea substanțelor, identificarea substanțelor sau condițiile de legare), precum și informații cantitative (cum ar fi concentrația prin măsurarea punctului final sau prin cinetică).

ICSI Analytics

Spectrofotometru DR 2800

Folosit pentru mai mult de 240 de metode analitice, oferă o etichetare inovatoare a codului de bare pentru detectarea automată a metodei fiabile. DR 2800 poate stoca până la 50 de programe de utilizator și 500 de puncte de date, inclusiv eșantion și ID de operator.

ICSI Analytics

Cuptor de calcinare

Utilizat pentru tratarea termică a materialelor. Are o capacitate de 9L si este dotat cu controler de temperatură în rampe și coș cu ventilator.

ICSI Analytics

Autoclava de digestie

Folosită pentru sinteza hidro-termală a nanomaterialelor. Are un recipient de PTFE detașabil, de 200 mL, într-un corp din oțel inoxidabil, cu șase șuruburi în capac, pentru a etanșa cupa PTFE cu flanșă. Un arc de undă expandabil menține o presiune continuă asupra etanșării în timpul ciclului de răcire atunci când piesele PTFE ar putea altfel să se relaxeze și să se scurgă. Agitarea poate fi prevăzută cu o bară de agitare magnetică.

ICSI Analytics

Material Science Suite – Schrödinger

Pentru modelarea structurilor materialelor mezoporoase și simularea proceselor de cataliză. Conţine: modul MS Combi – utilizat pentru generarea librărilor de materiale; modul MacroModel – destinat modelării moleculare; modul MS Jaguar – pentru calcule ab-initio de structură electronică, cataliză și reactivitate.

ICSI Analytics

Gaz cromatograf GC Varian CP3800

Dotat cu detector TCD – conductivitate termică şi FID – flacără de ionizare, poate investiga calitativ şi cantitativ diferite gaze şi amestecuri de gaze în domeniul 50ppm – 99,999%vol, pentru hidrocarburi, gaze permanente, gaze rare.

ICSI Analytics

Gaz cromatograf Bruker

Detectorul HePID cu care este dotat acest echipament îi conferă posibilitatea determinării de impurităţi la nivele extrem de joase, ppb, ppm în matrici gazoase, pure, de tip He, H2, N2, Ar, O2, CO2.

ICSI Analytics

Gaz cromatograf Shimadzu Nexis 2030

Poate realiza investigaţii privind compoziţia gazului natural – hidrocarburi, gaze rare, gaze permanente – biogaz, gaze geotermale, etc, cu ajutorul a două detectoare, TCD şi FID, dar şi prin separarea gazelor investigate pe coloane capilare de tip: sită moleculară SM5A, alumină Al2O3/KCl, porapak Q. Domeniul de analiză/investigaţii între 50ppm şi 99,999%vol.

ICSI Analytics

Spectrometru de masa VG Prolab

Echipament folosit pentru determinarea impurităţilor în matrici de gaze pure, Ar, O2, CO2, H2, dar şi amestecuri gazoase industriale, gaze de sudură, etc.

ICSI Analytics

Analizor elemental

Cu ajutorul metodelor de combustie şi de piroliză poate determina calitativ şi cantitativ elemente precum N/C/H/S/O şi nivelul de proteină din diferite tipuri de matrici solide şi lichide: cărbuni, electrod de grafit, alimente, deşeuri, motorine, sucuri, etc.

ICSI Analytics

Sistem calorimetric

Matrici solide şi lichide sunt supuse combustiei în bomba cu oxigen şi sunt determinate valorile energetice pentru combustibili, alimente, deşeuri

ICSI Analytics

Analizor C/S si Cl

Metoda NDIR folosită de acest tip de echipament este necesară şi suficientă pentru determinarea calitativă şi cantitativă pentru determinări de C/S şi Clor din matrici cu o structură aparte, de tip electrod de grafit, grafit, catalizatori, deşeuri.

ICSI Analytics

Laborator mobil imisii/emisii – Analizoare Horiba

Un ansamblu de echipamente sensibile şi dedicate pentru mai multe tipuri de impurităţi din aerul ambiental: APMA – CO; APHA – hidrocarburi; APNA – NOx; APSA – SOx; MiniRAE, MultiRAE COV, CO2; VereWA – PM10; SVEN Locked – PM2,5; staţie meteo portabilă; APNAconvertor-NH3; APSAconvertor-H2S. Nivele de concentraţii determinate sunt unele extrem de joase < 100ppm.

ICSI Analytics

Spectrofotometru de absorbţie atomică în flacără

Pentru determinarea concentraţiei metalelor în diverse matrici, pentru domenii de ordinul părţilor pe bilion (ppb). Domenii de aplicare: metalurgie, petrochimie, industrie chimică, alimentară, controlul apelor de suprafaţă, reziduale şi potabile şi a solurilor.

ICSI Analytics

Analizor mercur

Permite determinarea mercurului la nivel de urme. Instrumentul combină tehnologia de detecţie ultra sensibilă cu tehnica vaporilor reci.

ICSI Analytics

Demineralizator

Permite digestia sub presiune cu ajutorul microundelor. Sistemul lucrează cu un concept inovativ de senzori. Temperaturile individuale ale probelor cât şi presiunile interne sunt măsurate şi afişate individual şi în timp real.

ICSI Analytics

Conductivimetru

Pentru măsurarea de mare precizie a conductivităţii, total solidelor dizolvate ( TDS) şi salinităţii. Este potrivit pentru măsurători de rutina şi în aplicaţii speciale.

ICSI Analytics

Multiparametru portabil HACH HQ40d

Utilizat pentru monitorizări de încredere ale pH-ului, conductivităţii, oxigenului dizolvat şi redox pentru identificarea eficienței de utilizare a nanomaterialelor pentru tratarea diverselor tipuri de apă.

ICSI Analytics

Spectrofotometru de absorbtie atomica cu cuptor de grafit

Pentru determinarea concentraţiei metalelor pentru domenii de ordinul părţilor pe milion (ppm). Domenii de aplicare: metalurgie, petrochimie, industrie chimică, alimentară, controlul apelor de suprafaţă, reziduale şi potabile şi a solurilor.

ICSI Analytics

Multiparametru Seven Excellence

Dispune de trei unități de expansiune, ce permit măsurarea pH-ului, oxigenului dizolvat și conductivității și este utilizat în monitorizarea calității apei atât în laborator cât și monitorizarea apelor afluente și reziduale.

ICSI Analytics

Spectrofotometru de absorbtie moleculara SPECORD 250

Destinat măsurării concentrației probelor lichide, în domeniul spectral 190-1100 nm. Este utilizat pentru determinarea conţinutului de nitriţi, nitraţi, sulfaţi, sulfuri dizolvate, cianuri totale, azot amoniacal din apa potabilă, apă de suprafaţă şi apă uzată.

ICSI Anlaytics

Minicolorimetru portabil HACH pentru determinarea fosforului

Utilizat pentru cuantificarea conținutului de fosfor în vederea stabilirii eficienței de utilizare a nanomaterialelor pentru tratarea diverselor tipuri de apă.