Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

ICSI Analytics dispune de o infrastructură de cercetare de excepţie, echipamente de înaltă performanţă, ce permit măsurarea cu acurateţe a compuşilor, la nivel de urme: SNIF-RMN, CF-IRMS, GC-IRMS, HPLC, GC-ECD/FID, GC-MS, ICP-MS, FAAS, GFAAS, UV-VIS, analizoare portabile pentru monitorizări de mediu (particule, SO2, CO, NOx, SO2/H2S, NOx/NH3, O3, COV), bombă calorimetrică pentru combustibili (solizi şi lichizi), EA pentru măsurarea C-N-H-S/O în diferite tipuri de probe combustibili, catalizatori, etc.

Aflați mai multe informații despre noi în cadrul site-ului ERRIS

Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus – în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu modul de echilibrare GasBench II
Este utilizat pentru măsurarea de înaltă precizie a raportului izotopic D/H şi 18O/16O din probe de apă provenite din surse diferite (ex. apă din mediu – potabilă, izvor/foraj, de suprafață, precipitații; apă sărăcită în deuteriu; apă extrasă din diverse matrici  organice – plante, legume şi fructe, vin, suc de fructe, etc.). Aplicaţiile pornesc de la studiul abundenţei naturale în ciclul hidrologic, amprentarea precipitaţiilor, până la autentificarea naturii apei extrase din vinuri, sucuri de fructe (adiţie de apă exogenă).

Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus – în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu două analizoare elementale tip EA Flash HT 1112, respectiv EA Flash HT 2000
Este utilizat pentru determinarea rapoartelor izotopice globale: prin combustie, 13C/12C şi 15N/ 14N din probe solide şi lichide, organice şi anorganice (miere; acid acetic; etanol din vin, băuturi alcoolice şi din fermentarea sucurilor, fructelor, legumelor şi produselor viticole – must, must concentrat, must concentrat rectificat); prin piroliză, a raportului izotopic 18O/16O din alcool.

Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus – în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu cromatograf de gaze (GC)
Permite determinarea raportului izotopic specific 13C/12C al unor compuşi organici din probe lichide şi solide.

Spectrometru RMN Ascend 400/Avance III 400 Bruker, plus configuraţie SNIF-RMN
Utilizat pentru evaluarea profilului compoziţional nespecific sau specific pe compuşi sau clase de compuşi, cu identificarea componentelor atipice, în scopul caracterizării şi/sau autentificării unor produse alimentare (ex. vin, fructe şi produse derivate, miere, ulei). Configuraţia sa specifică SNIF (Site-Specific Natural Isotope Fractionation)-RMN permite determinarea distribuţiei intramoleculare a deuteriului în molecula studiată (ex. etanol, acid acetic, benzaldehidă etc.). Parametrii izotopici determinaţi furnizează informaţii privind originea compusului chimic (compus sintetizat sau compus natural), unele din cele mai importante aplicaţii fiind în confirmarea autenticităţii alimentelor (origine botanică, origine geografică, an de recoltă) şi caracterizarea cu ajutorul izotopilor a proceselor metabolice sau de sinteză.

Analizor pentru analiza izotopică a apei Picarro L2130-i
Permite determinarea simultană a rapoartelor izotopice D/H şi 18O/16O din probe de apă (potabilă, subterană, apă din precipitaţii)

Sistem analitic complex pentru prepararea şi caracterizarea preliminară a probelor organice/alimentare
Este utilizat pentru prepararea (ex. distilare, liofilizare, extracţie proteină, extracţie acid acetic) şi caracterizarea primară a probelor organice (ex. băuturi, fructe şi legume, miere, plate/frunze), în scopul amprentării izotopice ulterioare.

Cromatograf de lichide de presiune ultraînaltă, UHPLC Dionex UltiMate 3000 cu detecţie DAD, cuplat cu Spectrometru de masă, Q Exactive Focus
sistemul UHPLC are capacitatea de a separa compușii cu volatilitate foarte scăzută prezenți în diferite matrici, în scopul identificării şi cuantificării componentelor individuale ale amestecului. Suplimentar, datorită sensibilității, selectivității, flexibilității și ușurinței de utilizare, Q Exactive Focus permite screeningul, cuantificarea, identificarea şi confirmarea compuşilor cunoscuţi, dar şi a acelor necunoscuţi din amestecuri complexe. Principalele aplicaţii sunt specifice domeniului siguranţei alimentare, anume identificarea și cuantificarea principiilor biologic active (compușii fenolici, acizii organici, aminoacizii, terpenele), contaminanţilor (micotoxine, pesticide) din diferite matrici alimentare (vin, miere, fructe, plante, produse ecologice, alimente funcționale), cu posibilităţi de extindere cercetarea clinică, toxicologie medico-legală, farmaceutică şi mediu.

Cromatograf de lichide de înalta performanţă, HPLC Surveyor Plus, cu trei tipuri de detectoare (PDA, FL şi ELSD)
permite separarea compuşilor cu volatilitate foarte scăzută din diferite matrici. Este utilizat pentru identificarea şi cuantificarea principiilor biologic active (compuşii fenolici, acizii organici, aminoacizii, zaharurile, terpenele) şi a contaminanţilor (micotoxine, pesticide) din diferite matrici alimentare (vin, miere, fructe, plante, produse ecologice, alimente funcţionale), inclusiv identificarea şi cuantificarea hidrocarburilor aromatice policiclice din apă şi probe de mediu.

Spectrofotometru de absorţie moleculară UV-VIS, Specord 250 Plus
destinat măsurării absorbanței probelor lichide, în domeniul spectral 190-1100 nm. Este utilizat pentru determinarea conţinutului de polifenoli totali (metoda Folin Ciocalteau), flavonoizi totali şi activitatea antioxidantă din diferite matrici alimentare: vinuri, fructe, miere, extracte din pante.

Echipament determinare capacitate antioxidantă, PHOTOCHEM
permite cuantificarea antioxidanților din sisteme hidrosolubile şi liposolubile. Utilizat pentru controlul calităţii proceselor tehnologice, determinarea stabilităţii pe termen lung a produselor, screening-ul noilor substanţe antioxidante în diferite domenii precum industria alimentară, industria chimică, agricultură şi silvicultură, cosmetică, medicină, farmacie.

Potenţiostat – Galvanostat Modular PGSTAT302N, prevăzut cu două module BA şi un modul ECD
permite investigarea mecanismelor de electrodepoziţie, electro dizolvare, studii de pasivitate şi coroziune, difuzarea ionilor prin membrane, studiul interfeţelor şi biosenzorilor semiconductori, caracterizarea acoperirilor şi fenomenelor de coroziune. Este utilizat la dezvoltarea de senzori şi biosenzori pentru investigarea diferitelor clase de compuşi din matrici alimentare.

Extractor Soxhlet
pentru extracția cu solvenți a principiilor active din diferite matrici alimentare solide (fructe deshidratate, plante uscate), ca etapă preparativă, înaintea determinărilor analitice propriu-zise. Poate fi utilizat şi pentru extracția cu solvenți a probelor solide (sol, vegetație), în vederea determinării unor contaminanți ai mediului înconjurator.

Gaz cromatograf (Varian 450-GC) cuplat cu Spectrometru de masa (Varian 240-MS)
pentru screeningul și cuantificarea contaminanților (ex. compuși organici volatili (COV), benzen și derivații săi, cloroform, ftalați) în probe de mediu și alimente / băuturi. De asemenea, este utilizat la evaluarea compușilor aromatici în vinuri și distilate.

Gaz cromatograf cu detector de captură electronică (GC-ECD)
pentru determinarea de contaminanți din mediul înconjurător și probe de alimente/băuturi. Aplicații specifice: determinare și cuantificare reziduuri de pesticide organoclorurate, bifenili policlorurați și clorbenzen.

Gaz cromatograf cu detector de de ionizare cu flacără (FID)
pentru determinarea de contaminanți din mediul înconjurător și probe de alimente/băuturi. Aplicații specifice: determinare și cuantificare etilenglicol și dietilenglicol din băuturi, metanol și compuși organici volatili din diverse matrici (ex. fructe, băuturi alcoolice și nealcoolice, siropuri, etc), ftalați din probe de apă și băuturi.

Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS 
pentru determinare cantitativă izotopică multielementală pe matrici alimentare, biomedicale și ecologice.

Spectrofotometru de absorbţie atomică – tehnica în flacără, cu cuptor de grafit şi analiză directă probă solidă
pentru determinarea de micro-, macroelemente și metale grele în forme totale din probe lichide și solide pe matrici alimentare și de mediu.

Sistem preparare probe lichide şi solide prin digestie cu microunde
preparare probe lichide şi solide prin digestie cu microunde iwave în vederea analizei cantitative multielementale.

Spectrometru de masă tip MALDI-TOF pentru identificare de microorganisme 
pentru identificarea speciilor bacteriene, a fungilor filamentoşi şi drojdiilor pe baza profilului proteic. Fragmentele peptidice sunt aranjate pe baza masei moleculare într-un spectru care permite obţinerea unei amprente proteice individuale – specifică unei anumite specii de microorganism.

Bioreactor 
gamă largă de posibile aplicaţii biotehnologice, inclusiv studii complexe pentru maximizarea capacităţii de biodegradare a substraturilor complexe (ex. subproduse din industria alimentară, ape uzate, nămol, poluanţi de natură organică), cuplate cu producţia de biocombustibili/bioenergie.

PyRx (Python Prescription – Virtual Screening Tool) with Autodock Vina for molecular docking
software pentru screening-ul virtual al colecţiilor de compuşi (biblioteci virtuale, biblioteci combinatoriale) împotriva potenţialelor ţinte terapeutice. Prin combinarea unei interfeţe grafice cu o colecţie de instrumente pentru andocarea automată, PyRx ajută la pregătirea datelor structurale pentru andocarea moleculară (utilizând Autodock Vina) şi face posibilă analiza, stocarea şi recuperarea facilă a rezultatelor screening-ului virtual.

Spectrometru în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR)
pentru determinarea titlului izotopic a continuţului de deuteriu în domeniul de concentraţii 99,000-99,961% masă D2O.

Densimetru vibraţional
pentru determinarea titlului izotopic a conţinutului de deuteriu în domeniul de concentraţii 1,000-99,000% masă D2O

Spectrometru în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR)
Spectrometrul permite colectarea spectrelor în intervalele spectrale în infraroșu. Software-ul poate identifica legăturile în materiale. Interferograma este transformată în spectru utilizând ecuația Fourier. Dispozitivul FTIR permite caracterizarea structurală a pudrelor ceramice și oxidice în peleți KBr, pahare, pelicule polimerice care se transpun în infraroșu. Dispozitivul ATR poate înregistra spectrele lichidelor și pulberilor solide. Dispozitivul ATR are un cristal de diamant.

Spectrofotometru de absorţie moleculară UV-VIS, Specord 200 Plus
oferă soluția potrivită pentru numeroase aplicații. Poate fi utilizat în analiza de rutină sau aplicarea specială în chimie, farmacie, medicină, controlul alimentelor, mediu și multe alte domenii. Spectroscopia UV/Vis este o metodă de spectroscopie de absorbție moleculară cu radiații ultraviolete și vizibile în principal pe probe de lichid măsurate în transmisie sau absorbție. De asemenea, sunt posibile măsurători pe probe solide și gazoase. Astfel, se pot obține informații calitative (cum ar fi puritatea substanțelor, identificarea substanțelor sau condițiile de legare), precum și informații cantitative (cum ar fi concentrația prin măsurarea punctului final sau prin cinetică).

Spectrofotometru DR 2800
Folosit pentru mai mult de 240 de metode analitice, oferă o etichetare inovatoare a codului de bare pentru detectarea automată a metodei fiabile. DR 2800 poate stoca până la 50 de programe de utilizator și 500 de puncte de date, inclusiv eșantion și ID de operator.

Cuptor de calcinare
utilizat pentru tratarea termică a materialelor. Are o capacitate de 9L si este dotat cu controler de temperatură în rampe și coș cu ventilator.

Autoclava de digestie
folosită pentru sinteza hidro-termală a nanomaterialelor. Are un recipient de PTFE detașabil, de 200 mL, într-un corp din oțel inoxidabil, cu șase șuruburi în capac, pentru a etanșa cupa PTFE cu flanșă. Un arc de undă expandabil menține o presiune continuă asupra etanșării în timpul ciclului de răcire atunci când piesele PTFE ar putea altfel să se relaxeze și să se scurgă. Agitarea poate fi prevăzută cu o bară de agitare magnetică.

Material Science Suite – Schrödinger
pentru modelarea structurilor materialelor mezoporoase și simularea proceselor de cataliză. Conţine: modul MS Combi – utilizat pentru generarea librărilor de materiale; modul MacroModel – destinat modelării moleculare; modul MS Jaguar – pentru calcule ab-initio de structură electronică, cataliză și reactivitate.

Gaz cromatograf GC Varian CP3800
dotat cu detector TCD – conductivitate termică şi FID – flacără de ionizare, poate investiga calitativ şi cantitativ diferite gaze şi amestecuri de gaze în domeniul 50ppm – 99,999%vol, pentru hidrocarburi, gaze permanente, gaze rare.

Gaz cromatograf Bruker
detectorul HePID cu care este dotat acest echipament îi conferă posibilitatea determinării de impurităţi la nivele extrem de joase, ppb, ppm în matrici gazoase, pure, de tip He, H2, N2, Ar, O2, CO2.

Gaz cromatograf Shimadzu Nexis 2030
poate realiza investigaţii privind compoziţia gazului natural – hidrocarburi, gaze rare, gaze permanente – biogaz, gaze geotermale, etc, cu ajutorul a două detectoare, TCD şi FID, dar şi prin separarea gazelor investigate pe coloane capilare de tip: sită moleculară SM5A, alumină Al2O3/KCl, porapak Q. Domeniul de analiză/investigaţii între 50ppm şi 99,999%vol.

Spectrometru de masa VG Prolab
echipament folosit pentru determinarea impurităţilor în matrici de gaze pure, Ar, O2, CO2, H2, dar şi amestecuri gazoase industriale, gaze de sudură, etc.

Analizor elemental
cu ajutorul metodelor de combustie şi de piroliză poate determina calitativ şi cantitativ elemente precum N/C/H/S/O şi nivelul de proteină din diferite tipuri de matrici solide şi lichide: cărbuni, electrod de grafit, alimente, deşeuri, motorine, sucuri, etc.

Sistem calorimetric
matrici solide şi lichide sunt supuse combustiei în bomba cu oxigen şi sunt determinate valorile energetice pentru combustibili, alimente, deşeuri

Analizor C/S si Cl
metoda NDIR folosită de acest tip de echipament este necesară şi suficientă pentru determinarea calitativă şi cantitativă pentru determinări de C/S şi Clor din matrici cu o structură aparte, de tip electrod de grafit, grafit, catalizatori, deşeuri.

Laborator mobil imisii/emisii – Analizoare Horiba
un ansamblu de echipamente sensibile şi dedicate pentru mai multe tipuri de impurităţi din aerul ambiental: APMA – CO; APHA – hidrocarburi; APNA – NOx; APSA – SOx; MiniRAE, MultiRAE COV, CO2; VereWA – PM10; SVEN Locked – PM2,5; staţie meteo portabilă; APNAconvertor-NH3; APSAconvertor-H2S. Nivele de concentraţii determinate sunt unele extrem de joase < 100ppm.

Spectrofotometru de absorbţie atomică în flacără
pentru determinarea concentraţiei metalelor în diverse matrici, pentru domenii de ordinul părţilor pe bilion (ppb). Domenii de aplicare: metalurgie, petrochimie, industrie chimică, alimentară, controlul apelor de suprafaţă, reziduale şi potabile şi a solurilor.

Spectrofotometru de absorbtie atomica cu cuptor de grafit
pentru determinarea concentraţiei metalelor pentru domenii de ordinul părţilor pe milion (ppm). Domenii de aplicare: metalurgie, petrochimie, industrie chimică, alimentară, controlul apelor de suprafaţă, reziduale şi potabile şi a solurilor.

Analizor mercur
permite determinarea mercurului la nivel de urme. Instrumentul combină tehnologia de detecţie ultra sensibilă cu tehnica vaporilor reci.

Demineralizator

permite digestia sub presiune cu ajutorul microundelor.  Sistemul lucrează cu un concept inovativ de senzori. Temperaturile individuale ale probelor cât şi presiunile interne sunt măsurate şi afişate individual şi în timp real.

Conductivimetru
pentru măsurarea de mare precizie a conductivităţii, total solidelor dizolvate ( TDS) şi salinităţii. Este potrivit pentru măsurători de rutina şi în aplicaţii speciale.

Spectrofotometru de absorbtie moleculara SPECORD 250
destinat măsurării concentrației probelor lichide, în domeniul spectral 190-1100 nm. Este utilizat pentru determinarea conţinutului de nitriţi, nitraţi, sulfaţi, sulfuri dizolvate, cianuri totale, azot amoniacal din apa potabilă, apă de suprafaţă şi apă uzată.

Multiparametru Seven Excellence
dispune de trei unități de expansiune, ce permit măsurarea pH-ului, oxigenului dizolvat și conductivității și este utilizat în monitorizarea calității apei atât în laborator cât și monitorizarea apelor afluente și reziduale.

Multiparametru portabil HACH HQ40d
utilizat pentru monitorizări de încredere ale pH-ului, conductivităţii, oxigenului dizolvat şi redox pentru identificarea eficienței de utilizare a nanomaterialelor pentru tratarea diverselor tipuri de apă.

Minicolorimetru portabil HACH pentru determinarea fosforului
utilizat pentru cuantificarea conținutului de fosfor în vederea stabilirii eficienței de utilizare a nanomaterialelor pentru tratarea diverselor tipuri de apă.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.