Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Tehnici avansate pentru identificarea surselor de contaminare și a reacțiilor biochimice în ecosistemele acvatice PN 19110303

Director proiect – Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria

Email: iordache_andreeamaria@yahoo.com

 

Proiectul urmărește dezvoltarea unei metodologii avansate de evaluare a impactului contaminanților organici și anorganici în ecosistemele naturale reprezentate de apă-sediment-biotă, prin corelarea mobilității elementelor analizate și interpretarea izotopiilor stabili.

Fig. 1. Încadrarea geografică a zonei de studiu, respectiv bazinul hidrografic mediu și inferior al râului Olt (a). Compararea rezultatelor obținute cu valori de contaminare ale mediului fluvial (râuri, lacuri) raportate în ultimele două decenii pentru diferite regiuni geografice ale României (b). Încadrarea zonei de studiu în spațiul European (c).

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea metodelor optime de cuantificare pentru analiza compușilor organici și anorganici ținta (GC-MS, GC-MS/MS, GC-ECD, HPLC, HPLC-MS, ICP-MS, SS-GFAAS, GC-IRMS, senzori electrochimici) și a modului lor de interconectare în scopul obținerii de informații complementare.
 • Stabilirea cadrului de aplicare a amprentei multi-izotopi și multi-element în evaluarea gradului de degradare/bioacumulare a contaminanților organici.
 • Stabilirea unei structuri de baze de date și de relaționare a acesteia cu un sistem informațional geografic de reprezentare și vizualizare a transportului contaminanților în compartimentele de mediu (apă, sediment, biotă).
 • Dezvoltarea de metode izotopice avansate pentru amprentarea specifica a contaminanților organici și anorganici din probe de mediu, în vederea evidențierii cantitative a poluanților cu structură identică proveniți din surse diferite.
 • Dezvoltarea de metode de screening, nespecifice, pentru analiza calitativă a contaminanților emergenți din mediu.
 • Dezvoltarea și validarea metodelor cromatografice specifice, folosite pentru evaluarea cantitativă a contaminanților emergenți din mediu prin HPLC-MS și GC-MS.
 • Investigarea mobilității contaminanților emergenți și a produșilor de transformare ai acestora în diferite matrici de mediu.
 • Elaborarea de senzori electrochimici, modificați cu diferite materiale în scopul creșterii sensibilității și selectivității acestora.
 • Asigurarea calității rezultatelor prin trasabilitatea măsurătorilor în lanțul matricial apă-sediment-biotă.
 • Elaborarea de predicții in silico privitoare la (eco)toxicologia contaminanților organici, a metaboliților acestora, precum și a posibilelor căi de metabolizare.
 • Utilizarea modelelor matematice în vederea evaluării riscului de mediu în zona investigată.
 • Construirea modelului de evaluare a dispersiei contaminanților organici și anorganici.
 • Simularea dispersiei contaminanților organici și anorganici folosind tehnici computerizate.
 • Validarea metodologiei de evaluare a riscului de mediu.
 • Construirea hărților georeferențiale de reprezentare a stării de poluare a componentelor de mediu.
 • Creșterea vizibilității echipei prin diseminarea rezultatelor și aplicarea lor la nivel local, regional și național, publicarea în reviste de specialitate (cu cotație ISI și indexate BDI).

 

Faza de lucru 1 / 2019 (03.01.2019 – 15.04.2019)

Inventarierea potențialilor contaminanți organici și anorganici persistenți din ecosistemul acvatic și a modalităților de investigare a acestora: de la screeningul micropoluanților la identificarea compușilor necunoscuți.

Obiective specifice

 1. Evaluare asupra tehnicilor state-of-the-art, a aplicațiilor și tendințelor viitoare de investigare a poluanților persistenți în scopul studierii mediului și reacțiilor biochimice în ecosistemele acvatice.
 2. Investigații bibliografice privind cercetările efectuate anterior și stabilirea contaminanților organici și anorganici în compartimentele de mediu (apă, sediment, biotă). Stabilirea planului experimental și evaluarea potențialelor surse de poluare în arealul de investigație selectat.
 • Stabilirea metodelor optime de cuantificare pentru analiza compușilor ținta (GC-MS, GC-ECD, HPLC, HPLC-MS, ICP-MS, SS-GFAAS, GC-IRMS, senzori electrochimici) și a modului lor de interconectare în scopul obținerii de informații complementare.
 1. Elaborare plan experimental – puncte de prelevare, metodologie de prelevare-transport și conservare probe; stabilire condiții de preparare a probelor anterior investigării analitice.

Rezultate preconizate

Studiu documentar privind metodologiile actuale de investigație a contaminanților organici și anorganici cu potențial de bioacumulare și toxicitate în lanțul matricial apă-sediment-biotă; publicarea unui articol într-o revistă indexată ISI/BDI,  participare la un eveniment științific național/internațional, realizare pagină web proiect.

Colectiv cercetare

 • Laborator izotopi metale: Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria; Dr. Ing. Zgavarogea Ramona; Tehn. Renner Lavinia
 • Laborator izotopi stabili: Dr. Ing. Ionete Roxana; Dr. Fiz. Costinel Diana; Dr. Chim. Botoran Oana; Dr. Chim. Badea Silviu; Tehn. Ungureanu Anca; Lab. Gorjanu Valentina; Lab. Vlangar Diana Maria; Lab. Vasilescu Loredana
 • Laborator chimie: Chim. Șandru Claudia; Dr. Chim. Iordache Mihaela; Tehn. Pătru Alexandru; Tehn. Labiș Mihaela; Lab. Radu Mihaela-Bianca
 • Laborator cromatografie de lichide: Dr. Chim. Geana Irina; Drd. Ing. Ciucure Corina
 • Laborator bio-ştiinţe: Dr. Biolog. Tamaian Radu
 • Laborator cromatografie de gaze: Dr. Ing. Popescu Diana; Lab. Ciobanu Ana
 • IT: Ing. Resteanu Mihai, Ing. Calianu George

 

Faza de lucru 2 / 2019 (16.04.2019 – 10.10.2019)

Evaluarea impactului indus de contaminanții organici și anorganici din ecosistemul acvatic – Date experimentale preliminare și georeferentiale în scopul reprezentării GIS a rezultatelor și realizării unor modele de predicție a difuziei compușilor toxici în mediul acvatic.

Obiective specifice

 1. Selectarea și experimentarea de tehnici analitice multi-component și multi-izotopi pentru stabilirea originii surselor de contaminanți din apă.
 2. Stabilirea cadrului de aplicare a amprentei multi-izotopi și multi-element în evaluarea gradului de degradare/bioacumulare a contaminanților organici.
 • Cuantificarea, transportul și acumularea nivelurilor de concentrații ale contaminanților organici și anorganici în compartimentele de mediu (apă, sediment, biotă) utilizând tehnici computaționale.
 • Stabilirea unei structuri de baze de date și de relaționare a acesteia cu un sistem informațional geografic de reprezentare și vizualizare a transportului contaminanților în compartimentele de mediu (apă, sediment, biotă).

Rezultate preconizate

Determinări multi-element din sedimente și biotă corelate cu măsurători de rapoarte izotopice; indicii concludente pentru o evaluare de risc indusă de substanțele prioritare și prioritar periculoase care să stea la baza unor concluzii privind acțiuni/măsuri preventive viitoare pentru zona studiată. Publicarea unui articol științific într-o revista de specialitate cotată ISI, 1 articol științific într-o revista de specialitate indexată BDI/ISI și participarea la un eveniment științific internațional.

Colectiv cercetare

 • Laborator izotopi metale: Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria; Dr. Ing. Zgavarogea Ramona; Tehn. Renner Lavinia
 • Laborator izotopi stabili: Dr. Ing. Ionete Roxana; Dr. Fiz. Costinel Diana; Dr. Chim. Botoran Oana; Dr. Chim. Badea Silviu; Tehn. Ungureanu Anca; Lab. Gorjanu Valentina; Lab. Vlangar Diana Maria; Lab. Vasilescu Loredana
 • Laborator chimie: Chim. Șandru Claudia; Dr. Chim. Iordache Mihaela; Tehn. Pătru Alexandru; Tehn. Labiș Mihaela; Lab. Radu Mihaela-Bianca
 • Laborator cromatografie de lichide: Dr. Chim. Geana Irina; Drd. Ing. Ciucure Corina
 • Laborator bio-ştiinţe: Dr. Biolog. Tamaian Radu
 • Laborator cromatografie de gaze: Dr. Ing. Popescu Diana; Lab. Ciobanu Ana
 • ICSI Energy: Ing. Chițu Alin

 

Faza de lucru 3 / 2020 (03.01.2020 – 15.06.2020)

Implementarea de metode pentru determinarea unor izotopi stabili (6Li/7Li, 206Pb/207Pb, 87Sr/86Sr,15N/14N) ca potențiali trasori de mediu în ecosistemele acvatice.

Obiective specifice

 1. Elaborarea de metode privind rapoartele izotopice (6Li/7Li,208Pb/206Pb, 8Sr/88Sr,15N/14N) în urmărirea surselor de poluare, care reprezintă un studiu de importanță în procesele de mediu.
 2. Dezvoltarea de metode izotopice noi și avansate pentru amprentarea specifică a contaminanților organici și anorganici din probe de mediu, în vederea evidențierii cantitative a poluanților cu structură identică proveniți din surse diferite.
 3. Aplicații directe ale rapoartelor izotopice în compartimentele de mediu în zona de studiu.

Rezultate preconizate

Proceduri tehnice de lucru pentru metodele dezvoltate, validare metode; raport privind importanța utilizării markerului 15N pentru identificarea surselor de contaminare cu nitrați, prin măsurarea rapoartelor izotopice 15N/14N ale nitraților extrași din diferite surse de apă; dezvoltare metodă de analiza izotopică 13C/12C pe compus/contaminant specific utilizând tehnica GC-IRMS în probe de mediu (1 metodă); implementarea de metode noi de investigație multi-element și măsurători de rapoarte izotopice (Li, B, Pb, Sr) în probe de mediu – 4 metode; evaluarea influenței izotopilor stabili ca trasori în studiul proceselor de mediu – 1 studiu, plus 1 pachet procedural tehnic. Publicarea unui articol științific într-o revistă de specialitate cotată ISI.

Colectiv cercetare: 

 • Laborator izotopi metale: Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria; Dr. Ing. Zgavarogea Ramona; Tehn. Renner Lavinia
 • Laborator izotopi stabili: Dr. Ing. Ionete Roxana; Dr. Fiz. Costinel Diana; Dr. Chim. Botoran Oana; Dr. Chim. Badea Silviu; Tehn. Ungureanu Anca; Lab. Gorjanu Valentina; Lab. Vlangar Diana Maria; Lab. Vasilescu Loredana

 

Faza de lucru 4 / 2020 (16.06.2020 – 10.12.2020)

Dezvoltare de metode cromatografice specifice și nespecifice (HPLC-MS, GC-MS) pentru investigarea contaminanților organici din diferite matrici de mediu.

Obiective specifice

 • Elaborarea metodelor de extracție/izolare/concentrare a compușilor ținta din diferite matrici de mediu.
 • Dezvoltarea de metode de screening, nespecifice pentru analiza calitativă a contaminanților emergenți din mediu.
 • Dezvoltarea și validarea metodelor cromatografice specifice, folosite pentru evaluarea cantitativă a contaminanților emergenți din mediu prin HPLC-MS și GC-MS.
 1. Investigarea mobilității contaminanților emergenți și a produșilor de transformare ai acestora în diferite matrici de mediu.
 • Screening și cuantificare pesticide prin cromatografie gazoasa cuplată cu spectrometrie de masă.

Rezultate preconizate

Proceduri tehnice de analiză și validare a metodelor nou dezvoltate; determinarea calitativă și cantitativă a contaminanților emergenți țintă și investigarea mobilității acestora în diferite matrici de mediu – bază de date. Elaborarea unor studii care să evidențieze rezultatele analizei nespecifice pe probe de mediu. Publicarea unui articol științific într-o revistă de specialitate cotată ISI, 1 articol științific într-o revistă de specialitate indexată BDI/ISI și participarea la un eveniment științific internațional.

Colectiv cercetare

 • Laborator izotopi metale: Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria
 • Laborator cromatografie de lichide: Dr. Chim. Geana Irina; Dr. Chim. Badea Silviu; Drd. Ing. Ciucure Corina
 • Laborator izotopi stabili: Dr. Ing. Ionete Roxana

 

Faza de lucru 5 / 2021 (03.01.2021 – 15.06.2021)

Dezvoltarea de metode electrochimice sensibile si selective pentru investigarea contaminanților emergenți din diferite matrici de mediu.

Obiective specifice

 • Realizarea unui studiu critic cu privire la senzorii electrochimici utilizați pentru analize de mediu.
 • Elaborarea de senzori electrochimici modificați cu diferite materiale pentru crearea sensibilității și selectivității (bio)senzorilor obținuți.
 • Studii experimentale pentru optimizarea condițiilor de lucru specifice senzorilor modificați și testarea acestora.

Rezultate preconizate

Stabilire rețele/configurații de senzori electrochimici – realizare procedură de preparare; dezvoltarea unor senzori electrochimici pentru investigarea rapidă și sensibilă a contaminanților organici din diferite matrici de mediu (min 2 configurații); raport de validare a senzorilor.

Colectiv cercetare

 • Laborator izotopi metale: Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria; Dr. Ing. Zgavarogea Ramona; Tehn. Renner Lavinia
 • Laborator cromatografie de lichide: Dr. Chim. Geana Irina; Drd. Ing. Ciucure Corina
 • Laborator izotopi stabili: Dr. Ing. Ionete Roxana

 

Faza de lucru 6 / 2021 (16.06.2021 – 10.10.2021)

Mobilitatea contaminanților organici și anorganici în ecosistemul acvatic și predicția compușilor de degradare/bioacumulare.

Obiective specifice

 1. Aplicarea metodologiei multi-parametru și de analiză izotopică pe contaminanții organici și anorganici din probe de mediu.
 • Asigurarea calității rezultatelor prin trasabilitatea măsurătorilor în lanțul matriceal apă-sediment-biotă.
 • Studii de (eco)toxicologie predictivă și predicția metaboliților/căilor de metabolizare a contaminanților organici – pentru conformitate cu principiul celor 3R (3Rs – Replacement, Reduction and Refinement) de utilizare a animalelor în dezvoltarea alternativă a metodelor de testare, respectiv Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 și Directiva 2010/63-UE.
 • Utilizarea unor modele matematice în vederea evaluării riscului de mediu în zona investigată.

Rezultate preconizate

Predicția compușilor de degradare și bioacumulare în compartimentele de mediu pe baza tehnicilor computaționale. Participarea la o conferință științifică națională/internațională; publicarea unui articol științific într-o revistă de specialitate cotata ISI și a unui articol într-o revistă indexată BDI/ISI.

Colectiv cercetare

 • Laborator izotopi metale: Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria; Dr. Ing. Zgavarogea Ramona; Tehn. Renner Lavinia
 • Laborator izotopi stabili: Dr. Ing. Ionete Roxana; Dr. Fiz. Costinel Diana; Dr. Chim. Botoran Oana; Dr. Chim. Badea Silviu
 • Laborator chimie: Chim. Șandru Claudia
 • Laborator cromatografie de lichide: Dr. Chim. Geana Irina; Drd. Ing. Ciucure Corina
 • Laborator bio-ştiinţe: Dr. Biolog. Tamaian Radu

 

Faza de lucru 7 / 2022 (03.01.2022 – 15.06.2022)

Corelarea metodelor de amprentare izotopică și a tehnicilor analitice de caracterizare a contaminanților organici și anorganici în vederea distribuției spațiale.

Obiective specifice

 • Construirea modelului de evaluare a dispersiei contaminanților organici și anorganici.
 • Simularea dispersiei contaminanților organici și anorganici pe baza tehnicilor computerizate.
 • Validarea metodologiei de evaluare a riscului de mediu.

Rezultate preconizate

Realizare bază de date cu date experimentale necesare construirii și validării modelului de predicție a dispersiei poluanților; prezentarea rezultatelor obținute în cadrul unei conferințe științifice națională/internațională în domeniul protecției mediului (min 1 lucrare); 1 articol științific într-o revistă de specialitate cotată ISI.

Colectiv cercetare: 

 • Laborator izotopi metale: Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria; Dr. Ing. Zgavarogea Ramona; Tehn. Renner Lavinia
 • Laborator izotopi stabili: Dr. Ing. Ionete Roxana; Dr. Fiz. Costinel Diana; Dr. Chim. Botoran Oana; Dr. Chim. Badea Silviu
 • Laborator chimie: Dr. Chim. Iordache Mihaela
 • Laborator cromatografie de lichide: Dr. Chim. Geana Irina; Drd. Ing. Ciucure Corina

Faza de lucru 8 / 2022 (16.06.2022 – 12.12.2022)

Validarea metodologiei de stabilire a dispersiei contaminanților organici și anorganici persistenți din ecosistemul acvatic.

Obiective specifice

 • Construire hărți georeferențiale de reprezentare a stării de poluare a componentelelor de mediu.
 • Evaluarea nivelului de poluare și a impactului activităților antropice asupra mediului, pe baza investigațiilor analitice avansate dezvoltate.
 • Diseminarea rezultatelor și aplicarea lor la nivel local, regional și național, evaluarea obiectivelor atinse și finalizarea bazei de date pentru contaminanți organici și anorganici.
 • Evaluarea obiectivelor atinse.

Rezultate preconizate

Îmbunătățirea vizibilității rezultatelor obținute în cadrul proiectului prin elaborare de lucrări științifice cu privire la amprentare fizico-chimică și izotopică a poluanților (flyer proiect pentru diseminarea rezultatelor); participare la conferințe naționale și internaționale; întocmire raport științific final și financiar explicativ. Publicarea în reviste de specialitate (cu cotație ISI/indexate în BDI) – minim 2. Diseminare rezultate (finalizarea bazei de date, rapoarte științifice, participări la conferințe, articole).

Colectiv cercetare

 • Laborator izotopi metale: Dr. Fiz. Rădulescu Andreea Maria; Dr. Ing. Zgavarogea Ramona
 • Laborator izotopi stabili: Dr. Ing. Ionete Roxana; Dr. Fiz. Costinel Diana; Dr. Chim. Botoran Oana
 • Laborator chimie: Chim. Șandru Claudia; Dr. Chim. Iordache Mihaela
 • Laborator cromatografie de lichide: Dr. Chim. Geana Irina; Drd. Ing. Ciucure Corina.

 

Listă publicații

Articole cotate ISI

 1. Iordache Andreea Maria, Nechita Constantin, Pluhacek Tomas, Iordache Mihaela, Zgavarogea Ramona, Ionete Roxana Elena, Past and present anthropic environmental stress reflect high susceptibility of natural freshwater ecosystems in Romania,  Environmental Pollution, 267: 115505, (2020), ISSN: 0269-7491, categoria Q1, IF/2019:6,792, Elsevier Ltd., UK, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115505.
 2. Badea Silviu Laurențiu, Geana Elisabeta Irina, Niculescu Violeta Carolina, Ionete Roxana Elena, Recent progresses in analytical GC and LC mass spectrometric based-methods for the detection of emerging chlorinated and brominated contaminants and their transformation products in aquatic environment, Science of the Total Environment, 722 (20): 137914, (2020), ISSN: 0048-9697, categoria Q1, IF/2019: 5,589, Elsevier, Netherlands,  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137914
 3. Iordache Andreea, Iordache Mihaela, Sandru Claudia, Voica Cezara, Stegarus Diana, Zgavarogea Ramona, Ionete Roxana Elena; Cotorcea (Ticu) Simona, Miricioiu Marius Gheorghe, A Fugacity Based Model for the Assessment of Pollutant Dynamic Evolution of VOCS and BTEX in the Olt River Basin (Romania), Revista de Chimie, 2019, Volume: 70, Issue: 10, Pages: 3456-3463, ISSN: 0034-7752, categoria Q3, IF/2019: 1,755, Chiminform Data S.A, Romania
 4. Iordache Mihaela, Iordache Andreea, Sandru Claudia, Voica Cezara, Zgavarogea Ramona, Miricioiu Marius, Ionete Roxana Elena, Assessment of heavy metals pollution in sediments from reservoirs of the Olt river as tool for environmental risk management, Revista de Chimie, 2019, 70, issue: 12, pages: 4153-4162, 2019, ISSN CD-ROM: 2537-5733, ISSN: 0034-7752, categoria Q3, Chiminform Data S.A., Romania
 5. Stegarus Diana Ionela, Ionete Roxana Elena, Oancea Simona, Lengyel Ecaterina, Frum Adina, The impact of anthropogenic activities to the level of some pops residues in bovine milk from several farms in Romania, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, 2020, Volume: 65, Issue: 4, Pages: 159-176, IF/2019: 0,494, Categoria Q4, Univ. Babes-Bolyai, ISSN 1224-7154, DOI: 10.24193/subbchem.2020.4.13.

 

Articole indexate BDI

 1. Ramona Zgavarogea, Mihaela Iordache, Andreea Maria Iordache, Marius Constantinescu, Roxana Elena Ionete, Constantin Nechita, The Contribution of Romania to Climate Change – the Effects of Accounting the GHG Emissions from Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), Smart Energy and Sustainable Environment, 2021, 24(1): 5-20, https://doi.org/10.46390/j.smensuen.24121.433, indexat BDI, Romania
 2. Iordache Mihaela, Zgavarogea Ramona, Iordache Andreea Maria, Constantinescu Marius, Bucura Felicia, Ionete Roxana Elena, Grigorescu Remus, Nechita Constantin, Temporal Evolution Of Greenhouse Gas Emissions In European Union (EU-28): A Perspective On Romania, Smart Energy and Sustainable Environment, 2021, 24(2): 43-58, https://doi.org/10.46390/j.smensuen.24221.438, indexat BDI, Romania
 3. Sandru Claudia, Iordache Mihaela, Radulescu Andreea Maria, Zgavarogea Ramona Ionela, Ionete Roxana Elena, Hydrochemical characterization and quality of surface water from Olt river, Romania, Smart Energy and Sustainable Environment, 2020, 23(1): 35-46, ISSN/ISSN-L: 2668-957X, org/10.46390/j.smensuen.23120.80, indexat BDI, Romania
 4. Claudia Sandru, Mihaela Iordache, Andreea Maria Iordache, Roxana Elena Ionete, Ramona Zgavarogea, CWQI index as quality indicator of surface water – An approach on the Olt River, Romania, Smart Energy and Sustainable Research, 2020, 23(2), 93-106, ISSN/ISSN-L: 2668-957X, org/10.46390/j.smensuen.23220.432, indexat BDI, Romania
 5. Corina T. Ciucure, Geană Elisabeta I. , Popescu Diana I., Chitu Alin, Rădulescu Andreea M., Ionete Roxana Elena, Occurrence and Distribution of Some Organic Pollutants in Sediments from Olt River, Romania, Proceedings 2020, 57(1), 27; doi:10.3390/proceedings2020057027, 16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development”, PRIOCHEM, Bucharest, Romania, mdpi.com/journal/proceedings
 6. Ciucure Corina Teodora, Geană Elisabeta-Irina, Assessment of PAHs levels in sediments and fish collected from artificial lakes on the course of Olt river, Romania: optimisation and validation of the extraction methods, Progress of Cryogenics and Isotopes Separation, 22(2): 43-54, 2019, ISSN: 1582-2575, Conphys, indexat BDI, Romania
 7. Badea Silviu-Laurentiu, Popescu Diana Ionela, Niculescu Violeta-Carolina, Enache Stanica, Soare Amalia, Ionete Roxana Elena, Reductive dechlorination of α-hexachlorocyclohexane by iron sulfide nanoparticles in batch experiments mimics its anaerobic biodegradation in environment – preliminary results, Progress of Cryogenics and Isotopes Separation, 22(2): 55-64, 2019, ISSN: 1582-2575, Conphys, indexat BDI, Romania
 8. Sandru Claudia, Iordache Mihaela, Radulescu Andreea Maria, Zgavarogea Ramona Ionela, Ionete Roxana Elena, Distribution of heavy metals in water and sediments from lakes of the Olt watershed, Progress of Cryogenics and Isotopes Separation, Volume 22, issue 1, 2019, ISSN: 1582-2575, Conphys, indexat BDI, Romania.

Alte publicații

Nechita Constantin, Iordache Andreea Maria, Muscă Ciprian Dumitru, Efecte cumulate ale poluarii industriale și ale schimbărilor climatice asupra mediului, Meridiane Forestiere, Revista Asociației Forestierilor din România –ASFOR, 2020, Nr. 4, pag 8-15, ISSN: 1582-1692.

 

Participări conferințe

 1. Constantin Nechita, Andreea Maria Iordache, Tomas Pluhacek, Karel Lemr, Tom Levanič, Oana Romina Botoran, Ramona Zgavarogea, Roxana Elena Ionete, Ciprian Dumitru Muscă, Elemental levels in twenty environmental matrices and temporal trends in normally and declining trees growth from Copsa Mica, Romania, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-7619, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-7619, 2021, (prezentare orală)
 2. Elisabeta-Irina Geană, Corina Teodora Ciucure, Carmen Lidia Chitescu, Iordache Andreea Maria, Roxana Elena Ionete, Screening And Target Analysis of Emerging Organic Contaminants in Water and Sediments Using U-HPLC-QExactive Orbitrap HRMS. Case study of middle and lower course of Olt river, Romania, SCDS-UDJG 2021, Galați, 10-11 iunie 2021, (prezentare orală)
 3. Silviu-Laurentiu Badea, Diana Ionela Stegarus, Violeta Carolina-Niculescu, Stanica Enache, Amalia Soare, Roxana-Elena Ionete, Patrick Höhener, Abiotic reductive dechlorination of α-hexachlorocylohexane by iron sulfide nanoparticles observing the influence of pH on the degradation rate, CHIMIA 2020 “New Trends in Applied Chemistry”, 27-29 mai 2021, Constanta,http://ntac.univ-ovidius.ro/chimia2020/Book%20of%20abstracts_2020.pdf, (prezentare orală)
 4. Ciucure Corina T., Geană Elisabeta I. , Popescu Diana I., Chitu Alin, Rădulescu Andreea M., Ionete Roxana Elena, Occurrence and Distribution of Some Organic Pollutants in Sediments from Olt River, Romania, Simpozionul International On line “16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, 28-30 Octombrie 2020, Bucuresti (on line), Proceedings 57 (1), 2020 https://www.mdpi.com/2504-3900/57/1/27# , (poster)
 5. Ionela Ramona Zgavarogea, Andreea Maria Iordache, Mihaela Iordache, Roxana Elena Ionete, The efficiency of the aeration process as the main energy consumer in a wastewater treatment plant, poster, European Biotechnology Congress 2020, 24-26 Septembrie 2020, Praga, Cehia (http://eurobiotech2020.eu/) (poster)
 6. Ramona Zgavarogea, Mihaela Iordache, Andreea Maria Iordache, Claudia Șandru, Roxana Elena Ionete, Oana Romina Botoran, Spatial distribution and accumulation of heavy metals in sediments from the lakes of the Olt River catchment, the main tributary of Danube in Romania, The International Society for Ecological Modelling Global Conference 2019, 1-5 October, Salzburg, Austria, (poster)
 7. Radu Tamaian, Elisabeta-Irina Geana, Corina-Teodora Ciucure, Oana-Romina Botoran, A computational study on health risks of PAHS, The 18th International Symposium “Life sciences for sustainable development”, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania, 26-28 September, ISSN: 2392-6937, No. 6/2019, pg. 55. (comunicare orală)
 8. Radu Tamaian, Mihaela Iordache, Claudia Şandru, Corina-Teodora Ciucure, Diana Popescu, Modelling the dynamics of semi-volatile organic compounds for environmental risk assessment, 18th International Symposium “Life sciences for sustainable development” (ISSN: 2392-6937) No. 6/2019, pg. 247, (poster)
 9. Corina Ciucure, Elisabeta-Irina Geana, Sources and ecological risk assessment of PAHs in the sediments of Olt River, Romania, 12th International Conference „Processes in Isotopes and Molecules” 25-27 Septembrie 2019, Cluj Napoca, Romania, (poster)
 10. Elisabeta-Irina Geana, Corina Ciucure, Assessment of PAHs levels in sediments of artificial lakes on the middle and lower course of Olt river, Romania: optimisation and validation of extraction method, , the 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE)”4-7 Septembrie 2019, Mamaia-Constanta, Romania, (poster)
 11. Corina Ciucure, Elisabeta-Irina Geana, Optimisation and validation of extraction method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in fish, The 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE)”4-7 Septembrie 2019, Mamaia-Constanta, Romania, (poster).

 

Reprezentare grafică a rezultatelor

 

Fig. 2. Distribuția metalelor grele analizate pentru perioada 2018-2019 evidențiază diferențe semnificative statistic în cazul Pb, As, Cd, Hg (după Iordache et al., 2021).

Fig. 3. Corelația dintre metalele din apă și sedimente evaluate pentru perioada 2018-2019 (după Iordache et al., 2021).

 

Fig. 4 Explicarea concentrațiilor divergente din anii 2018-2019 măsurate în 22 de suprafețe de probă pe râul Olt, prin analizele de climatologie care indică influențe diferite ale valurilor de căldură din cei doi ani asupra valorii metalelor grele cu risc ecologic și uman (după Iordache et al., 2021).

Fig. 5. Distribuția temporală și spațială a metalelor grele si a urmelor de elemente pe cursul mediu si inferior al râului Olt pe parcursul a 4 tranșe în anul 2018 (după Iordache et al., 2021).

Fig. 6. Analize statistice multivariate utilizate în vederea explicării relațiilor dintre metale și factorii climatici (temperatura medie lunară, temperatura maximă lunară, temperatura minimă lunară și precipitațiile medii zilnice) (după Iordache et al., 2021).

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.